• مخازن کاملا روی سطح صاف نصب شوند.
  • مخازن را از آتش و مواد گرما زا دور نگه دارید.
  • محل نصب کاملا یکدست باشد.
  • از برخورد اشیاء نوک تیز و داغ به بدنه مخازن جلوگیری شود.
  • مخازن را از الکتریسیته دور نگه دارید.
  • درب مخازن هنگام استفاده در تمام مدت بسته باشد.
  • زمانی که مخازن از مایعات پر است آرام رانندگی کنید.
  • اتصالات ورود و خروج سیال الزاما در محل پیش بینی شده روی مخزن نصب شود.
  • کف محل نصب باید بزرگتر از پایه های مخزن باشد.